KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2016-02-06

    Per metus numatoma aptarnauti 1,5 narkotikus vartojančių asmenų

    Vilniaus savivaldybė ėmėsi svarstyti planą, kaip „išrauti su šaknimis“ sostinėje veikiantį taborą ir romus integruoti į visuomenę, o ten tuntais besilankantiems narkomanams suteikti efektyvią pagalbą – atnaujinti gydymo programas ir pasiųsti mobiliąsias komandas (vadinamoji klinika ant ratų), kurios kiekvieną dieną narkomanų akiratyje sukiotųsi po ...
  • 2016-01-29

    Nevyriausybinikai siekia aktyviai dalyvauti formuojant narkotikų politiką Lietuvoje

    Šią savaitę šešios nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorę Ingą Juozapavičienę su pasiūlymu užtikriti platų ir reguliarų pilietinės visuomenės įsitraukimą, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos narkotikų politiką. Kreipimąsi pasirašė šios nevyriausybinės organizacijos: Nevyriausybinių o...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP