NARKOTIKŲ POLITIKA

2015 metų pradžioje turėjo būti sukurta ir įsigalioti “Valstybinė 2015 – 2025 m. narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programa”, tačiau 2014 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas programos projektas (pridedamas) buvo grąžintas tobulinimui. Šiuo metu (2015 m. lapkričio pabaiga) programos projektas yra “dingęs” vasltybės įstaigų stalčiuose. Nėra jokios viešos informacijos apie tai, kas, kaip ir iki kada turi pateikti Seimui patobulintą programos projektą, nors tai yra pagrindinis šalies narkotikų politiką apibrėžiantis dokumentas.

Programos projektas

 

LIETUVA IR UNGASS

ungass 2016UNGASS projektas: 2015 m. gruodžio mėn. –  2016 m. gegužės mėn.

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendina projektą, skirtą pasiruošti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. UNGASS 2016  – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. UNGASS vyks 2016 m. balandžio 19-21 d. Niujorke. 

 

 

——————————–

NVO siekia aktyvesnio dalyvavo UNGASS pasirengimo procese

Šių metų sausio 19 dieną šešios nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorę Ingą Juozapavičienę su pasiūlymu užtikriti platų ir reguliarų pilietinės visuomenės įsitraukimą, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos narkotikų politiką.

Kreipimasis

 

———————————

APSKRITO STALO DISKUSIJA: PASAULIS SIEKS REFORMŲ NARKOTIKŲPOLITIKOS SRITYJE, O KOKIU KELIU PASUKS LIETUVA?

2016 m. vasario 29 d., Vilnius

PRANEŠIMAI

Lietuvos pasiruošimas UNGASS 2016 tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis: pagrindinės temos ir aktualijos
Tania Griškienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Nuteistųjų už su narkotikais susijusias veikas socialinis demografinis portretas                                                                                                        Mindaugas Lankauskas, Lietuvos teisės instituto tyrėjas

Koalicijos “Galiu gyventi” atliktos analizės pristatymas: Narkotikų
vartotojų kriminalizavimo keliamos problemos ir kriminalizavimo mažinimo galimybės
Dr. Auš ra Š irvinskienė, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus
pavaduotoja

institutas 2GGlogotipas_160ehrn logo

 

 

STRATEGINĖS BYLOS

Strateginis bylinėjimasis – tai tokia bylinėjimosi forma, kuria siekiama svarbių teisinių ir/ar socialinių pokyčių visuomenėje. Esminis strateginio bylinėjimosi tikslas yra ne konkretaus asmens teisės gynimas bei asmeniui padarytos žalos atlyginimas, o siekis taip pakeisti įstatyminę bazę, suformuoti teismų praktiką ar įtakoti valstybės politiką, kad teigiamą poveikį justų didesnė visuomenės dalis.

Žemiau rasite KGG strategines bylas

 

ŽIV PREVENCIJOS, GYDYMO IR PARAMOS SKATINIMAS

2014 m. spalio 29 d. Koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) pateikė pasiūlymus LR sveikatos apsaugos ministerijos rengiamai ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015-2019 metų programai (toliau – Programa) bei 2015-2017 m. priemonių planui.

Pridedami susiję dokumentai:

Raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

KGG siūlymai dėl ŽIV ir LPI  programos ir veiksmų plano 

 

ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ PLĖTRA

KGG pateikė SAM pasiūlymą keisti 2012 metais priimtą Sveikatos ministro įsakymą Nr. V-793, apibrėžiantį žemo slenksčio paslaugų (ŽSK) teikimo tvarkos aprašą. Dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatų dalis ŽSK negali atlikti greitųjų atrankinių ŽIV tyrimų didžiausios rizikos grupėms, todėl siūloma teisės aktuose numatyti galimybę klientui pačiam atlikti greitąjį ŽIV testą apmokyto ŽSK darbuotojo priežiūroje. Tai įgalintų kabinetus be kliūčių ir įstatymų „apeidinėjimo“ tirti dėl ŽIV asmenis, kurie nepatenka į sveikatos priežiūros sistemą, o tai yra viena iš pagrindinių šių kabinetų funkcijų.

Pridedami susiję dokumentai

KGG ekspertai, įvertinę 2014 m. ULAC vykdomo konkurso atrankos kriterijus dėl Socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikingo elgesio mažinimo projektų, pateikė pasiūlymus dėl efektyvesnio lėšų įsisavinimo. Remiantis atlikta analize KGG ekspertai konstatavo, kad dėl nepalankių konkurso sąlygų, projekto lėšos nėra pilnai įsisavinamos, nėra atsižvelgiama į realų jų poreikį ir tokiu būdu daroma žala žemo slenksčio paslaugų įgyvendinimui. KGG siūlė įvardinti visą konkurso biudžetą, nes buvo neaišku, kuo remiantis nustatyta maksimali vieno projekto finansavimo riba. Taip pat buvo siūloma gerokai padidinti maksimalią vieno projekto finansavimo sumą, nes numatytoji tenkino mažiau nei 20 proc. minimalaus vieno kabineto lėšų poreikio, o kandidatuoti galinčių kabinetų – nedaug (siūlymas dalinai patenkintas).  Siūlyta neriboti projekto vadovo ir finansininko darbo apmokėjimo, nes ŽSK ir taip turi labai ribotas galimybes gauti lėšų darbuotojų, teikiančių paslaugas, darbo užmokesčiui.

Pridedami susiję dokumentai:

Raštas dėl Žemo slenksčio paslaugų finansavimo

Raštas dėl ŽSK konkurso nuostatų

 

ANTSTOLIAI IR PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO LENGVINIMAS

2013 m. gruodžio 9 d. KGG pateikė LR Teisingumo ministerijai prašymą dėl anstolių veiklos reglamentavimo teisės aktų pakeitimų ir papildymų. Narkotikus vartojantys asmenys ir kiti socialiai pažeidžiami bei skurde gyvenantys asmenys dažnai turi skolų / baudų, kurių našta yra neproporcingai didelė lyginant su realia šių asmenų galimybe susimokėti, net ir įsidarbinus. Priverstinis skolų išieškojimas per antstolius dar labiau apsunkina šią padėtį ir asmenys atsiduria beviltiškoje padėtyje, stumiančia juos į dar didesnį užribį. Siekiant lengvinti skolų susimokėjimą bei padėti žmonėms grįžti į darbo rinką bei visuomenę, siūloma koreguoti antstolių praktiką keičiant ir atitinkamai papildant šiuos teisės aktus: Lietuvos Respublikos Administracinio teisės pažeidimo kodekso 314 straipsnį; Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 631 str. 1 d.; Sprendimų vykdymo instrukcijas.

Pridedami susiję dokumentai:

KGG rekomendacijos Teisingumo ministerijai dėl antstolių veiklos

 

PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PRIEINAMUMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE

Nuo 2014 m. liepos mėn. Koalicijos „Galiu gyventi“ ekspertai dalyvauja LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva suburtoje darbo grupėje dėl Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, įvertinimo. Darbo grupėje sprendžiamos problemos dėl riboto sveikatos priežiūros prieinamumo laisvės atėmimo vietose, įskaitant ir medikamentinį gydymą nuo priklausomybės. Darbo grupėje dalyvauja atsakingų valstybės institucijų, taip pat sveikatos priežiūros bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Iki šių metų pabaigos grupė turi pateikti pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų gerinimo asmenims, laikomiems įkalinimo įstaigose, esant būtinybei darbo grupė gali paruošti pasiūlymus teisės aktų tobulinimui, kviestis reikalingus ekspertus.

Pridedami susiję dokumentai:

2014 05 05 SAM ir TM susitikimo protokolas 

2014 07 30 įsakymas dėl Darbo grupės sudarymo 

2014 09 11 Darbo grupės posėdis. KGG pranešimas

2014 09 11 Darbo grupės posėdis. ULAC pranešimas

2014 09 11 Darbo grupės posėdis. Kalėjimų departamento pranešimas

2014 09 11 Darbo grupės protokolas

 

2014 metais Koalicija „Galiu gyventi“  dukart kreipėsi dėl gydymo vaistiniais opioidiniais preparatais prieinamumo švirkščiamųjų narkotikų vartotojams LR Teisingumo ministerijai pavaldžiose bausmės atlikimo vietose. Nežiūrinį į tai, kad ministerijos atsakingi pareigūnai iki šiol nesusitiko su nevyriausybinės organizacijos atstovais, Koalicijos ekspertai tikisi atnaujinti dialogą dar šiemet. Jie atkreipia dėmesį į LR įstatymus bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas dėl nuteistųjų sveikatos priežiūros bei ragina ministerijos atstovus kuo skubiau spręsti šį įsisenėjusį klausimą:

 –          2014 m. gegužės 9 dieną LR Teisingumo Ministrui Juozui Bernatoniui  pateiktas raštas, kuriame Koalicija pateikia nerimą keliančią situaciją ir prašo aptarti ją bei galimus sprendimus. Raštas

 –          2014 m. lapkričio 4 dieną LR Teisingumo Viceministrui Pauliui Griciūnui pakartotinai pateiktas raštas, kuriame prašoma aptarti įsisenėjusį klausimą dėl priklausomybės gydymo opioidiniais preperatais, kuris vis dar neprieinamas ministerijai pavaldžiose bausmės atlikimo vietose. Raštas

 

TEISĖS AKTŲ STEBĖSENA

SUPAPRASTINTA PAKAITINIO GYDYMO TVARKA:                        

Nuo 2014 m. liepos 16 d. vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio  įsakymu Nr. V-819 supaprastino pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais tvarką, nustatytą LR SAM 2007 08 06 d. įsakymu Nr. V-653. Vadovaujantis tvarkos aprašo pakeitimais, pakaitinį gydymą opioidiniais vaistais nuo šiol gali skirti vienas gydytojas psichiatras. Anksčiau gydymą skirdavo asmens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

Pridedami susiję dokumentai

NEMOKAMOS PASLAUGOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRUOSE:

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr. V-794 patvirtinta „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“. Tuo būdu pacientai visas priklausomybės ligų centruose teikiamas priklausomybės ligų gydymo paslaugas gali gauti nemokamai.

Pridedami susiję dokumentai

ALTERNATYVIOS BAUSMĖMS UŽ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ: 

2014 m. liepos 28 d. Seimo narė Larisa Dmitrijeva pateikė įstatymo projektą, kuriuo siūlo papildyti LR BK nauju straipsniu „392 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas įsipareigoja  gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos“. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu galioja šios sąlygos: asmens padaryta nusikalstama veika susijusi su jo priklausomybe nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru įsipareigojo gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Pridedami susiję dokumentai

 

NUO 2016 METŲ PRADŽIOS PRADEDA VEIKTI VALSTYBINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDAS

2015 m. balandžio 21 d. Seimas pritarė Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sudarymui. Seimas papildė Sveikatos sistemos įstatymą 38(1) straipsniu (projektas Nr. XIIP-49(3), reglamentuodamas Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veiklą. Nustatyta, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas sudaromas siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus, remti.  Fondą administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, jo administravimo išlaidos negali viršyti 1 procento metinio Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo biudžeto.

LR Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 papildymo 38 straipsniu įstatymas

 

2014 m. liepos 16 d. patvirtintas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje  2014–2023 m. veiksmų planas, kurio pagrindiniai tikslai yra šie: sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones; patobulinti sveikatos sistemos valdymą ir organizavimą, siekiant užtikrinti efektyvią ir tvarią sveikatos priežiūrą visos šalies gyventojams.

Veiksmų planas

TOP