Regioninis projektas “Žalos mažinimas veikia: finansuokite!”

Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie Eurazijos žalos mažinimo tinklo vykdomo regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Pagrindinis šio regioninio projekto dėmesys yra skiriamas AIDS epidemijai mažinti, stiprinant advokacinę veiklą dėl tvaraus narkotikų žalos mažinimo programų finansavimo, įtraukiant partnerius iš Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Tadžikistano, Baltarusijos ir Lietuvos.

PROJEKTO PRISTATYMAS

Projekto tikslas 

siekti žalos mažinimo paslaugų prieinamumo plėtros ir tvaraus jų finansavimo iš valstybės biudžeto.

Projekto tikslinė grupė

nacionalinio ir savivaldos lygmens sprendimų priėmėjai, visuomenės sveikatą kuruojantys ir įgyvendinantys specialistai, viešosios nuomonės formuotojai, narkotikus vartojančių asmenų organizacijos.

Projekto naudos gavėjai

švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, žemo slenksčio kabinetų klientai, farmakoterapijos metadonu pacientai.

 

PROJEKTO ETAPAI IR VEIKLOS

I etapas:  2014 m. lapkritis – 2015 m. kovas

Naudojant bendrą visoms šalims metodologiją, buvo renkama ir analizuojama informacija apie esamą žalos mažinimo paslaugų (žemo slenksčio kabinetų ir farmakoterapijos metadonu) prieinamumo ir finansavimo būklę:

 • atliktas tyrimas „Žalos mažinimo paslaugų kaštų vertinimas“ bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkais naudodjant adaptuotą tarptautinę metodologiją;
 • organizuotos 8 grupinės diskusijos bei žalos mažinimo paslaugų klientų ir pacientų apklausos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Diskusijos ir apklausos buvo atliktos pačių švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, bendradarbiaujant su VšĮ “Resetas”, Lietuvos narkotikų vartotojų savitarpio pagalbos organizacija.

 

II etapas: 2015 m. balandis – 2016 m. kovas

Parengta, išleista ir valdžios įstaigoms pristatyta detali nacionalinė ataskaita “Rekomendacijos narkotikų žalos mažinimo paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui Lietuvoje”.

Narkotikus vartojančių asmenų organizacijų atstovai įtraukiami į dalyvavimą valstybės sprendimų priėmimo procesuose, problemų viešinimą.

Parengtas ir vykdomas advokacijos planas dėl tvaraus žalos mažinimo finansavimo ir programų kokybės:

 • aktyvus dialogas su nacionalinės valdžios institucijoms dėl žemo slenksčio kabinetų plėtros bei farmakoterapijos metadonu pakankamo finansavimo ir kokybės,
 • dalyvavimas valstybės sprendimų priėmimo procesuose,
 • valstybės sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo stebėsena, ypač dėl numatomos žemo slenksčio paslaugų plėtros ES struktūrinių fondų lėšomis,
 • dialogo inicijavimas dėl žemo slenksčio paslaugų poreikio trijose tikslinėse savivaldybėse su vietos politikais, sprendimų priėmėjais, įtraukiant narkotikus vartojančių asmenų bendruomenes ir žiniasklaidos atstovus,
 • aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija siekiant įtraukti savivaldą į žalos mažinimo programų plėtrą regionuose,
 • teisės aktų stebėsena ir pakeitimų siūlymai siekiant kokybiškesnių žemo slenksčio paslaugų,
 • galimų finansavimo šaltinių žemėlapio nacionaliniu bei savivaldos lygiu sudarymas ir galimybių analizė dėl finansavimo žemo slenksčio programoms plėtros,
 • aktyvi advokacija dėl priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais tęstinumo užtikrinimo Teisingumo ministerijos pavaldumo laisvės atėmimo vietose,
 • situacijos analizė ir advokacija dėl narkotikus vartojančių asmenų kriminalizavimo mažinimo, siekiant priartinti juos prie veiksmingos pagalbą,
 • aktyvus darbas su žiniasklaida, keliant aktualias problemas, skleidžiant faktais pagrįstą informaciją bei formuojant visuomenės nuomonę narkotikų žalos mažinimo klausimais.

 

III etapas: 2016 m. balandis – 2017 m. kovas

Toliau vykdomas advokacijos planas dėl tvaraus žalos mažinimo finansavimo, paslaugų kokybės ir plėtros:

 • aktyvi advokacija dėl priklausomybės gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais užtikrinimo Teisingumo ministerijos pavaldumo laisvės atėmimo vietose,
 • aktyvaus dialogo su nacionalinės valdžios institucijomis palaikymas dėl žemo slenksčio kabinetų bei farmakoterapijos metadonu pakankamo finansavimo, kokybės ir žalos mažinimo paslaugų plėtros,
 • valstybės sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo stebėsena dėl numatomos žalos mažinimo paslaugų infrastruktūros plėtros ES struktūrinių fondų lėšomis,
 • tęstinės paramos narkotikus vartojančių asmenų savitarpio pagalbos organizacijoms teikimas, kad jų atstovai galėtų įsitraukti į dalyvavimą valstybės sprendimų priėmimo procesuose ir į problemų viešinimą,
 • užsimezgusio dialogo su skirtingomis savivaldybėmis tęstinumas ir darbas su naujomis tikslinėmis savivaldybėmis dėl žalos mažinimo paslaugų plėtros, įtraukiant vietos sprendimų priėmėjus, narkotikus vartojančių asmenų bendruomenes ir žiniasklaidos atstovus,
 • teisės aktų stebėsena ir pakeitimų siūlymai, siekiant kokybiškų žalos mažinimo paslaugų,
 • tęsiama situacijos analizė ir advokacija dėl narkotikų vartotojų kriminalizavimo mažinimo, siekiant mažinti kliūtis patekti į veiksmingą pagalbos sistemą.

 

IV etapas: 2017 m. kovas – 2017 m. gruodis

Tęsiamos advokacijonės veiklos dėl tvaraus žalos mažinimo finansavimo, paslaugų kokybės ir plėtros:

 • aktyvi advokacija dėl priklausomybės gydymo opioidiniais vaistiniais preparatais užtikrinimo Teisingumo ministerijos pavaldumo laisvės atėmimo vietose,
 • aktyvaus dialogo su nacionalinės valdžios institucijomis palaikymas dėl žemo slenksčio kabinetų bei farmakoterapijos metadonu pakankamo finansavimo, kokybės ir žalos mažinimo paslaugų plėtros,
 • valstybės sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo stebėsena dėl numatomos žalos mažinimo paslaugų infrastruktūros plėtros ES struktūrinių fondų lėšomis,
 • tęstinės paramos narkotikus vartojančių asmenų savitarpio pagalbos organizacijoms teikimas, kad jų atstovai galėtų įsitraukti į dalyvavimą valstybės sprendimų priėmimo procesuose ir į problemų viešinimą,
 • užsimezgusio dialogo su skirtingomis savivaldybėmis tęstinumas ir darbas su naujomis tikslinėmis savivaldybėmis dėl žalos mažinimo paslaugų plėtros, įtraukiant vietos sprendimų priėmėjus, narkotikus vartojančių asmenų bendruomenes ir žiniasklaidos atstovus,
 • teisės aktų stebėsena ir pakeitimų siūlymai, siekiant kokybiškų žalos mažinimo paslaugų,
 • tęsiama situacijos analizė ir advokacija dėl narkotikų vartotojų kriminalizavimo mažinimo, siekiant mažinti kliūtis patekti į veiksmingą pagalbos sistemą.

 

REMIAMOS NARKOTIKUS VARTOJANČIŲ ASMENŲ SAVITARPIO PAGALBOS ORGANIZACIJOS:

 • teikiama techninė pagalba dviem organizacijoms – VšĮ „Resetas“ (Vilniuje) ir labdaros paramos fondu „Rigra“ (Kaune), organizacijoms padedama savo jėgomis burti narkotiku vartojimo paliestų asmenų bendruomenę, kurti advokacię video medžiagą,
 • rengiami tiksliniai mokymai Vilniuje ir Kaune narkotikų vartotojų bendruomenėms iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Jonavos. Mokymų tikslas – stiprinti advokacijai reikalingus gebėjimus ir kompetencijas atstovaujant savo interesams.

 

REGIONAL PROGRAM “HARM REDUCTION WORKS – FUND IT!”


logo fund it.bmp (2)The Regional program “Harm Reduction Works – Fund It!” is a three-year (April 2014 – March 2017) program, managed by The Eurasian Harm Reduction Network and funded by The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. The Program began on 1 April 2014 and now is being carried out in 6 countries: Belarus, Georgia,  Lithuania, Moldova, Kazakhstan and Tajikistan. In each country, Eurasian Harm Reduction Network is collaborating with non-governmental organizations as Sub-recipients (The Coalition “I Can Live” in Lithuania) and with drug users organizations/action groups selected through the small grant program (Sub-sub-recipients, such as “Resetas” and “Rigra” in Lithuania).

 

The Goal of the Program is to strengthen advocacy by civil society, including people who use drugs, for sufficient, strategic and sustainable investments in harm reduction as HIV prevention in the region of Eastern Europe and Central Asia.

 

The main objectives of the Regional program are:

1. to build an enabling environment for sufficient, strategic and sustainable public and donors’ investments in harm reduction (HR);

2. to develop the capacity of the community of people who use drugs to advocate for availability and sustainability of harm reduction services that meet their needs.

 

Desirable outcomes of the Regional program include:

 • increased level of public investment in high-quality harm reduction programs;
 • better coordination of international donor support for harm reduction;
 • solid evidence base on harm reduction as an effective allocation of public funding in low and middle-income countries;
 • strong partnership between high-level opinion leaders and the community of people who use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              More about the program


2. PRIMARY_LOGO-dual-language_color 72dpi-01 (1)

Tiesiog logotipas

 

 

     

PROJEKTO NAUJIENOS

PROJECT NEWS

 

 

NACIONALINĖ ATASKAITA (visas dokumentas):

rekomendacijos žalos mažinimo plėtrai ir kokybės gerinimui Lietuvoje

Lietuviskos ataskaitos virselis (sumazintas)

 

NATIONAL REPORT (full version):

recomendations for developing harm reduction services                           

English report cover (sumazintas)

 

NACIONALINĖS ATASKAITOS SANTRAUKOS

 

PROJEKTO PARTNERIAI LIETUVOJE – VARTOTOJŲ SAVIPAGALBOS ORGANIZACIJOS:

VšĮ “Resetas”,  direktorius Svajūnas Čioraitis

Įkurta narkotikų vartotojų savitarpio pagalbos organizacija 2014 m. liepos mėn.

 

Paramos fondas “Rigra”, direktorė Gražina Aleksaitienė

„RIGRA“ veiklos tikslas – kryptinga ir konstruktyvi pagalba asmenims, patiriantiems socialinės atskirties problemas (ŽIV/AIDS paveiktiems asmenims, tarp jų ŠNV – švirkščiamųjų narkotikų vartotojai). Nuo pat veiklos pradžios PF „RIGRA“ organizuoja ir vykdo pilietines akcijas, skleidžia informaciją apie ŽIV / AIDS  jaunimo tarpe, ŽIV/AIDS paveiktų žmonių, ypač ŠNV.

 

REGIONINIS FORUMAS “KELIAS Į SĖKMĘ”                         2015 m. rugsėjo 28-30 d. Tbilisis (Gruzija)

Daugiau nei 300 dalyvių iš 30-ies šalių dalyvavo Tbilisyje vykusiame regioniniame forume „Kelias į sėkmę“ („Road to Success“).  Renginyje buvo diskutuojama apie finansinius mechanizmus, būtinus siekiant suvaldyti infekcinių ligų plitimą Rytų Europos  ir Centrinėse Azijos šalyse.  Tarp forumo dalyvių – sveikatos apsaugos ministrai, garsūs sveikatos priežiūros ekspertai, Jungtinių Tautų atstovai, taip pat  tarptautinių organizacijų, pilietinės visuomenės bei narkotikus vartotojančių bendruomenių lyderiai.

 

VIDEO “ŽALOS MAŽINIMAS VEIKIA: FINANSUOKITE!”

Untitled

 

 

 

TOP