„Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“

Projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“, kuris finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės 2009-2014 m. finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų programos, pristatymas:

Esama padėtis

Duomenys Lietuvoje rodo koncentruotą ŽIV/AIDS epidemiją dviejose rizikos grupėse: tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir laisvės atėmimo vietose, tačiau Lietuvos atsakas į infekciją nėra adekvatus, nes mažai finansuojamos paslaugos, orientuotos būtent į šias rizikos grupes. ŽIV/AIDS paveikti asmenys yra stigmatizuojami, jų teisės dažnai pažeidžiamos, jie turi mažai įrankių teises ginti. NVO nelaikomi lygiaverčiais partneriais, formuojant viešąją politiką, teikiant paslaugas ŽIV srityje ir tai mažina pilietinės visuomenės ir pažeidžiamųjų grupių galimybę dalyvauti priimant su jais susijusius sprendimus.

Projekto tikslas

Bazinių sveikatos priežiūros, socialinių ir teisinių paslaugų ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (įskaitant švirkščiamų narkotikų vartotojus) aprėpties didinimas ir kokybės gerinimas per Koalicijos “Galiu gyventi” dalyvavimą viešosios politikos formavime; tobulinti KGG, kaip koalicinės NVO, kompetencijas ir tinklaveiką siekiant veiksmingesnio valstybės atsako į ŽIV.

Uždaviniai

  • advokatauti už teikiamų sveikatos priežiūros, socialinių ir teisinių paslaugų pažeidžiamoms grupėms apimties ir kokybės pagerinimą;
  • padėti spręsti teisines problemas suteikiant pirminę teisinę pagalbą;
  • stiprinti ir panaudoti nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų KGG kompetencijas, gerinti rezultatais pagrįstą valdymą.

Projekto veiklos

apims susitikimus ir su nacionalinio lygmens politikais ir sprendimų priėmėjais, sistemingą teisės aktų stebėseną ir analizę bei atsaką į spaudoje pasirodžiusius straipsnius. Savanoriai bus apomokomi savarankiškai teikti ir teiks pirmines teisines konsultacijas pažeidžiamoms grupėms priklausomybės centruose. Bus mezgami kontaktai su organizacijomis/įstaigomis, dirbančiomis su pažeidžiamomų grupių žmogaus teisėmis. Vyks Koalicijos ilgalaikės veiklos strategijos bei lėšų pritraukimo plano kūrimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 18 mėnesių (2013 m. lapkritis – 2015 m. balandis)

Projekto naujienos

Projekto mokymai

RŪŠIUOKIME, BET NE ŽMONES!

TOP