Koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) pradėjo įgyvendinti projektą:


„NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai
 daryti įtaką politikos formavimo procesams“

advokacija_logo_pozityvas_spEsama padėtis:

Pilietinės organizacijos, kurios siekia viešosios politikos pokyčių ir veikia žmogaus teisių srityse, Lietuvoje vis dar yra gana silpnos.  Valdžios institucijos dažnai vis dar nelaiko jų lygiaverčiais partneriais, o galimybės dalyvauti priimant visuomenei svarbius sprendimus išlieka tik formalios. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad viešosios politikos srityje veikiančioms NVO stinga gebėjimų dalyvauti formuojant viešąją politiką, ją stebint ir, ypač, ją tikslingai įtakojant. Organizacijoms trūksta profesionalių žinių ir gebėjimų planuoti ir vykdyti advokaciją: jos dažnai nėra susipažinę su valdžios įstaigų sprendimų priėmimo procesais, žiniasklaidos darbo princiapis. Organizacijoms taip pat trūksta žinių, kaip advokacijoje panaudoti šiuolaikines medijas. Dažniausiai advokacija vykdoma epizodiškai greta kitų veiklų, ji nėra tikslinga, suplanuota ir kryptinga. Darbą apsunkina ir tai, kad organizacijos neturi advokacijos personalo, apsiriboja pavienėm akcijom, susitikimais su spredimų priėmėjais, viešais pareiškimais.

Projekto tikslas:

kertinių Lietuvos žmogaus teisių NVO efektyvių advokacijos veiksmų suplanavimas ir įgyvendinimas naudojant įgūdžių stiprinimo seminaruose įgytas žinias, įgūdžius bei internetinį advokacijos priemonių rinkinį, siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus.

Projekto veiklos, uždaviniai, rodikliai:

Veiklos: viisos projekto veiklos atitinka Projekto dokumente nurodytas tinkamas veiklas, konkrečiai – NVO pajėgumų didinimas, tarpusavio mokymasis ir sklaida, švietimo ir mokymo veiklos.

Uždavinys 1:

parengti ir su operatoriumi suderinti išsamią advokacijos gebėjimų stiprinimo mokymų programą.

Rodikliai:

 • mokymų programa su detalizuotu seminarų turiniu pateikta ir suderinta su operatoriumi per 3 savaites po projekto sutarties pasirašymo.
 • atviras konkursas dalyvauti projekto mokymuose surengtas ir dalyviai atrinkti.

Uždavinys 2:

surengti 3 dviejų dienų advokacijos gebėjimų stiprinimo mokymai ne mažiau kaip 15-os Lietuvos NVO atstovams, dirbantiems advokacijos ir komunikacijos srityje, siekiant išplėsti dalyvių žinias apie šiuolaikinius advokacijos principus ir metodus.

Rodikliai:

 • surengti 3 seminarai, seminarų dalyvių sąrašai ir darbotvarkės pateiktos operatoriui.
 • parengtos trumpos visų trijų seminarų ataskaitos.
 • elektroninės seminarų pranešimų kopijos pateiktos seminarų dalyviams ir operatoriui.
 • trečiojo seminaro dalyvių užpildytos seminarų vertinimo formos.

Uždavinys 3:

advokacijos pagrindų informacinės/mokomosios medžiagos bei priemonių rinkinio parengimas ir patalpinimas specialiai tam sukurtoje interneto svetainėje.

Rodikliai:

 • pagal poreikį surengti einamieji pasitarimai tarp projekto vykdytojo ir operatoriaus dėl internetinio priemonių rinkinio turinio, dizaino, funkcionalumo ir pan.
 • pirmasis priemonių rinkinio dokumentas, apibūdinantis rinkinio elementus, aptartas ir operatoriaus patvirtintas per 2 mėnesius nuo projekto pradžios.
 • antrasis priemonių rinkinio dokumentas, kuris atsižvelgs į operatoriaus ir FMO komentarus, pateiktas per 3 mėn. nuo projekto pradžios, kad būtų koreguojamas atsižvelgiant į antrojo seminaro dalyvių komentarus.
 • tinklalapis su advokacijos priemonių rinkiniu paleistas (jau išbandytas) per 8 mėn. nuo projekto pradžios.
 • projekto ataskaita parengta ne vėliau nei per 45 kalendorines dienas po trečiojo seminaro.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

8 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo datos

Projekto naujienos ir mokymai

GGlogotipas_160eeagrants

 

TOP