Remiantis humanizmo, tolerancijos, partnerystės principais ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms siekti efektyvaus priklausomybių ir susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo.

2004m. vasario 2 d. Atviros Lietuvos fondas kartu su kitomis 12 nevyriausybinių organizacijų sukūrė koaliciją “Galiu gyventi”  pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tokioms kaip narkotikų vartotojai, ŽIV infekuoti ir sergantys AIDS asmenys, sekso paslaugų teikėjai, asmenys, esantys laisvės atėmimo vietose ir iš jų išėjusieji, atstovauti.

Oficialiais Koalicijos partneriais tapo Nacionalinė sveikatos taryba, koordinuojanti sveikatos politiką ir teikianti rekomendacijas LR Seimui ir LR Vyriausybei, Vilniaus priklausomybės ligų centras, teikiantis plačiausią paslaugų spektrą narkomanijos srityje ir aktyviai dalyvaujantis formuojant Vilniaus m. savivaldybės socialinę ir sveikatos politiką bei užmezgęs ryšius su įvairių pakopų švietimo įstaigomis, taip pat VŠĮ „Vilniaus odos ir veneros ligų centras“ bei ryšių su visuomene agentūra „Vox Populi“.

2005 m. spalio 19 d. Koalicija įsiregistravo ir tapo asociacija – „Koalicija „Galiu gyventi“. Šiuo metu Koalicija vienija aštuonias nevyriausybines organizacijas ir devyniolika ekspertų, suinteresuotų efektyviu priklausomybių ligų ir su jomis susijusių problemų sprendimu Lietuvoje bei saugios ir sveikos visuomenės kūrimu.

Savo veiklos pradžioje Koalicija „Galiu gyventi“ daug dėmesio skyrė narkotikų žalos mažinimo programų Lietuvoje plėtojimui, kurios tuo metu mūsų šalyje nebuvo plačiai paplitusios ir taikomos. Tuo tarpu daugelyje Europos Sąjungos šalių ir kitose pasaulio valstybėse jau seniai buvo sėkmingai vykdomos žalos mažinimo programos, mažinančios neigiamas su narkotikų vartojimu susijusias socialines, ekonomines ir visuomenės sveikatos pasekmes (nusikalstamumą, ŽIV/AIDS, hepatito B ir C bei kitų užkrečiamųjų ligų plitimą, perdozavimą ir kitų su narkotikais susijusių mirčių riziką ir pan.).

Nors žalos mažinimo programos Lietuvoje oficialiai įgyvendinamos nuo 1995 m., kai LR Sveikatos apsaugos ministerija išleido atitinkamus teisės aktus, dėl informacijos trūkumo ir klaidingo šių programų interpretavimo, jos dažnai sulaukdavo prieštaringų ir neigiamų vertinimų ir politiniame lygmenyje, ir praktiškai jas taikant. Tai sudarė kliūtis sklandžiai šių programų raidai, jų teisiniam reglamentavimui ir praktiniam įgyvendinimui.

Suvokdama žalos mažinimo programų naudą sprendžiant su narkotikų vartojimu ir ŽIV infekcijos plitimu susijusias problemas, Koalicija „Galiu gyventi“ pradėjo siekti šių programų Lietuvoje legitimavimo: inicijavo diskusijas su skirtingomis interesų grupėmis (politikais, savivaldybių tarnautojais, sveikatos priežiūros specialistais, švietimo darbuotojais bei teisėtvarkos pareigūnais), kurių metu teikė argumentuotą, faktais bei moksliniais tyrimais pagrįsta informaciją apie žalos mažinimo programas kaip vieną iš veiksmingiausių priemonių sprendžiat narkomanijos problemas, svarstė jų plėtojimo ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybes; pasitelkdama žiniasklaidą švietė visuomenę apie žalos mažinimą, išleido nemažai informacinių leidinių; prisidėjo prie reikšmingų žalos mažinimo priemonių ir jų įgyvendinimo šalyje reglamentuojančių teisės aktų atsiradimo.

Koalicijos veikla narkomanijos srityje

Ilgainiui Koalicija „Galiu gyventi“ išplėtė savo veiklos sritis, padėdama formuoti Lietuvoje priklausomybių ligų ir su jomis susijusių problemų politiką. Vienas iš svarbių veiksnių, lemiantis efektyvų narkomanijos ir su ja susijusių problemų sprendimą, yra tinkamai išplėtota narkotikų vartotojams teikiamų paslaugų infrastruktūra. Todėl Koalicija „Galiu gyventi“ pagrindinį dėmesį ėmė skirti paslaugų prieinamumo analizei:

 • atliko tyrimų apie narkotikų vartotojams teikiamų paslaugų – socialinių, švietimo, sveikatos – Lietuvoje prieinamumą, jų kokybę, teisinį šių paslaugų reglamentavimą;
 • išanalizavo ir susistemino užsienio patirtis paslaugų teikimo ir jų plėtojimo srityje;
 • išanalizavo teisinę bazę, reglamentuojančią paslaugas narkotikų vartotojams;
 • remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir užsienio geros praktikos pavyzdžiais parengė išvadas apie tai, kaip efektyviau šalyje plėtoti narkotikų vartotojams teikiamas paslaugas.

Koalicijos „Galiu gyventi“ įdirbis bei sukauptas socialinis ir intelektinis kapitalas narkomanijos problemų sprendimo srityje sustiprino koalicijos ekspertines pozicijas ir leido praplėsti organizacijos veiklas, pradedant teikti konsultacines ir kitokio pobūdžio paslaugas valstybinėms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Kita Koalicijos „Galiu gyventi“ veikimo kryptis – visuomenės švietimas ir visuomenės nuomonės formavimas, siekiant mažinti narkotikų vartotojų stigmą ir diskriminaciją. Siekdama keisti tam tikrų visuomenės grupių požiūrį ir narkotikų vartotojus, Koalicija „Galiu gyventi“:

 • rengė neformalius žiniasklaidos atstovų ir narkotikų vartotojų susitikimus, kurių metu sudarydavo galimybes žurnalistams iš arčiau susipažinti su narkotikų vartotojų gyvenimo realijomis bei problemomis;
 • rengė informacines/šviečiamąsias publikacijas, teikiant faktais pagrįstą informaciją apie narkotikų vartotojus;
 • leido specialią literatūrą, siekiančią keisti visuomenėje vyraujančius stereotipus apie šią žmonių grupę.

Koalicijos veikla ŽIV ir AIDS srityje

Kita su narkotikų vartojimo problematika susijusi Koalicijos „Galiu gyventi“ veiklos sritis – ŽIV ir AIDS. Kaip ir narkomanijos temai, taip ir ŽIV bei AIDS problemų sprendimui Koalicija „Galiu gyventi“ daug dėmesio skyrė  sektoriaus paslaugų analizei:

 • atliko tyrimą apie rizikos grupių ir žmonių, gyvenančių su ŽIV ir AIDS poreikius, šios pažeidžiamosios grupės atstovams teikiamas paslaugas – sveikatos, socialines, švietimo bei šių paslaugų kokybę, prieinamumą bei teisinį reglamentavimą;
 • išnagrinėjo bei apibendrino užsienio šalių patirtis paslaugų teikimo bei plėtojimo srityje;
 • savivaldybių specialistams surengė seminarų ir diskusijų ciklą, kurio metu aptarė valstybines ŽIV ir AIDS programas;
 • atliktų tyrimų, analizių ir apžvalgų pagrindu parengė pasiūlymus, kaip gerinti valstybinės ŽIV ir AIDS prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimą.

Sulaukusi pasiūlymo iš Nyderlandų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos instituto, Koalicija „Galiu gyventi“ prisijungė prie tarptautinio projekto „AIDS ir mobilumas“, kur kartu su kitomis dvidešimt keturiomis Europos Sąjungos šalimis dalijasi žiniomis, informacija, patirtimis ir geros praktikos pavyzdžiais, sprendžiant su didėjančiu mobilumu susijusias ŽIV ir AIDS problemas Europos Sąjungoje.

ŽIV ir AIDS srityje Koalicija „Galiu gyventi“ taip pat skyrė dėmesį visuomenės požiūrio keitimui, siekiant mažinti žmonių, gyvenančių su ŽIV ir AIDS diskriminaciją. Šiuo tikslu koalicija rengė susitikimus su žiniasklaidos atstovais, kurių metu kalbėjo apie šios žmonių grupės poreikius ir problemas, rengė ir leido specializuotus leidinius.

Koalicija veikia sekso paslaugų teikėjų teisių srityje

Koalicija dirba ir su dar viena narkomanijos paliesta pažeidžiamąja grupe – sekso paslaugų teikėjais. Ir šioje srityje Koalicija „Galiu gyventi“ veikla daugiausiai nukreipta į sekso paslaugų teikėjams skirtos pagalbos plėtrą. Tinkamai išplėtota šios pažeidžiamos grupės atstovams teikiama pagalba ne tik gerina jų gyvenimo sąlygas, bet ir padeda apsaugoti visuomenę nuo neigiamų socialinių su sekso darbu susijusių pasekmių, pvz. užkrečiamų ligų. Koalicija „Galiu gyventi“ atliko tyrimų apie sekso paslaugų teikėjų padėti Lietuvoje, lyginamųjų analizių su užsienio šalimis; parengė rekomendacijas, kaip efektyviau spręsti sekso paslaugų teikėjų sveikatos, socialines, išsilavinimo problemas.

Siekdama efektyvinti sekso srityje veikiančių Lietuvos organizacijų veiklą, Koalicija „Galiu gyventi“, bendradarbiaudama su 15 nevyriausybinių organizacijų iš Vidurio ir Rytų Europos bei Centrinės Azijos šalių, Lietuvoje pradėjo kurti informacinį tinklą sekso paslaugų teikėjų teisių klausimais. Tinklas sudaro palankesnes sąlygas suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms rinkti ir skleisti informaciją apie sekso paslaugų teikėjų situaciją, dalintis patirtimi, geros praktikos pavyzdžiais, sprendžiant sekso darbuotojų teisines, sveikatos ir socialines problemas.

TOP